Klachtenregeling

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Wanneer dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Neem dan contact op met de contactpersoon van de school.

Een klager in de zin van de klachtenregeling kan zijn:

 • een (ex)leerling
 • een ouder, voogd, verzorger van een minderjarige
 • een lid van het personeel van de school
 • het bevoegd gezag
 • een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school
 • een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap

Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • begeleiding van leerlingen
 • discriminerend gedrag
 • toepassing van strafmaatregelen
 • agressie
 • beoordelingen van leerlingen
 • geweld
 • de inrichting van de schoolorganisatie
 • pesten
 • seksuele intimidatie en misbruik

Elke school heeft een contactpersoon aangesteld. De rol van de contactpersoon is:

 • voorlichting en informatie geven aan ouders en personeel over de procedure van de klachtafhandeling.
 • Juiste procedurele behandeling en afhandeling van de klacht
 • Doorverwijzen naar vertrouwenspersoon, vertrouwensinspecteur en/of klachtencommissie.

De contactpersoon van de school: mw. J. Driezen(bereikbaar via school)

Vertrouwenspersoon van Catent: dhr. J. de Vries , bereikbaar via het bestuurskantoor van de Catent, Postbus 290, 8000 AG Zwolle, tel. 088 – 8508680

Vertrouwensinspectie:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief)