Identiteit

Catent werkt vanuit een katholiek-christelijke traditie. De huidige tijdgeest kan een nieuw licht werpen op de wijze waarop deze uitgedragen wordt. Daarom is binnen alle scholen van Catent de dialoog gevoerd over levensbeschouwelijke identiteit, die resulteerde in een eigentijdse visie. Deze visie is vastgelegd in de brochure “Identiteit”. Deze brochure is op te vragen bij de directeur.

De levensbeschouwelijke identiteit van de scholen van Catent laat zich goed beschrijven aan de hand van de symboliek van een boom. De wortels (voeding), de stam (basis) en takken (vruchten) geven de identiteit vorm. Op alle scholen is een afbeelding van deze boom te zien, waarmee leerlingen en medewerkers inzichtelijk maken wat zij verstaan onder identiteit. De identiteit van een school wordt zichtbaar door de persoonlijke overtuigingen van de betrokkenen bij de school, de onderwijskundige keuzes die de scholen maken en de organisatie van de school.

De Don Boscoschool is een katholieke school, waar elk kind, ongeacht geloof of afkomst, welkom is. Het katholiek zijn komt onder andere tot uiting in de wijze waarop wij met elkaar om willen gaan. Jezus is voor ons hierbij een inspiratiebron.

Wij vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor andere godsdiensten en denkwijzen. Door te weten hoe de ander leeft en denkt (en waarom), word je in staat gesteld de ander te begrijpen. Begrip zorgt voor toenadering en respect. We maken voor alle groepen gebruik van de methode Trefwoord.