Sociale vaardigheid

Elk kind moet zich veilig voelen op school. Kinderen moeten zich kunnen uiten en mogen zijn wie ze zijn. Door samen te leren en te spelen kun je als kind zelfvertrouwen ontwikkelen.

Het is ook belangrijk dat kinderen leren respect te hebben voor elkaar en voor de omgeving hebben en ontwikkelen. Op elk schoolplein, in elke klas of groep wordt gepest, ook bij ons op school. Met de Kanjertraining en de methode Meidenvenijn proberen we pestgedrag te voorkomen, te hanteren en bespreekbaar te maken. Meidenvenijn is geschikt voor groep 7 en 8 en zetten we indien nodig in. Wordt er toch gepest, dan is in het pestprotocol vastgelegd hoe we hiermee omgaan. Dit protocol heeft als doel pestgedrag snel en adequaat te kunnen aanpakken.

 

Kanjertraining

Iedereen heeft het verlangen ‘erbij te horen’. Dit vergt sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen worden in de groep.

We geven de training om het jaar aan alle kinderen. Het andere jaar besteden we wekelijks aandacht aan de afspraken en voeren we activiteiten uit de Kanjertraining in de klas uit. De training bevordert een positieve leer- en werkhouding. De leerkrachten van onze school zijn allen gecertificeerd om de training te geven.

 

Winstpunten van de Kanjertraining

Leerlingen:

  • voelen zich veilig
  • durven zichzelf te zijn
  • voelen zich bij elkaar betrokken
  • kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • krijgen meer zelfvertrouwen
  • durven te presteren
  • leren verantwoordelijkheid nemen.